#SUMMER COURSE เรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL 15% OFF

Learn English in Auckland, New Zealand with Languages International


สถาบัน LANGUAGES INTERNATIONAL
เมือง AUCKLAND ประเทศ NEW ZEALAND
เว็บไซต์ www.languages.ac.nz

ราคาปี 2016
หลักสูตร: General English แบบเต็มเวลา 23 ชั่วโมง/สัปดาห์
ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันศกร์ (เวลา 09.00 น. – 15.00 น.)
ระดับภาษา: ไม่จำเป็นต้องมีพื้นภาษามาก่อน
อายุ: 18 ปี+
**กรณีบุตรหลานอายุไม่ถึง 18 ปี กรุณาปรึกษากับ EDCOUNSELOR เพื่อจัดหาสถาบันที่เหมาะสมให้*
ค่าเล่าเรียน: NZD$ 435/สัปดาห์
โปรโมชั่น: บางช่วงเวลา กรุณาสอบถาม

อัตราค่าใช้จ่ายเรียนหลักภาษาอังกฤษระยะเวลา 8 สัปดาห์
รวมค่าที่พักแบบ Homestay และค่าอาหารวันละ 3 มื้อ

ค่าลงทะเบียน NZD$ 210
ค่าเล่าเรียน 8 สัปดาห์ NZD$ 3,480
ค่าบริการจัดหาที่พัก NZD$ 210
ค่าบริการจัดเจ้าหน้าที่รับสนามบิน NZD$ 115
ค่าที่พัก Homestay และอาหาร 8 สัปดาห์ NZD$ 2,160 (NZD$ 270/week)
รวม NZD$ 6,175 คิดเป็นเงินไทย = 151,287 บาท (A)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 4,700 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-AUCKLAND-BKK) 42,000 บาท
รวม = 46,700 บาท (B)

หมายเหตุ:
– ราคาตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลงตามสายการบินและช่วงเวลาที่เดินทาง ดังนั้นราคาอาจถูกกว่าหรือแพงกว่าราคาข้างต้น
– นักเรียนสามารถซื้อตั๋วเองได้ไม่จำเป็นต้องซื้อกับ EDCOUNSELOR
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1NZD$ = 24.50 บาท เมื่อวันที่ 01/JAN/2016
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– ระยะเวลาเรียนสามารถปรับให้สั้นลงหรือยาวขึ้นตามความต้องการ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 12 สัปดาห์
– EDCOUNSELOR มีค่าดำเนินการ***กรณีสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นกว่า 12 สัปดาห์
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EDCOUNSELOR ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนมีญาติและต้องการพักกับญาติสามารถทำได้ (*ดังนั้น ไม่ต้องชำระค่าบริการรับสนามบิน ค่าบริการจัดหาที่พักและค่าที่พัก HOMESTAY ที่ระบุด้านบน)
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EDCOUNSELOR ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้
– โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวสามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์เท่านั้นและสามารถลงเรียนได้ทั้งแบบ Part-Time หรือ Full-Time
– วีซ่าประเภทท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้ทุกกรณี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *