Summer Promo @สถาบัน TALK (All Centers) เรียนภาษา 3 เดือน ค่าเล่าเรียน $2,340.-*

เรียนภาษาอังกฤษ General English Program ราคาพิเศษ ค่าเล่าเรียนลดสูงสุด 35% : เรียนภาษา Boston MA เรียนภาษา Atlanta GA เรียนภาษา Aventura FL เรียนภาษา Fort Lauderdale FL เรียนภาษา Miami Beach FL เรียนภาษา Miami Brickell FL เรียนภาษา San Francisco CA

โปรโมชั่น SUMMER PROMO 2016@TALK English Schools (www.talk.edu)
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English ลด $100/สัปดาห์ จากอัตราปกติ
*โปรโมชั่นนี้หมดเขตรับใบสมัคร 31 กรฎาคม 2559

Talk_SummerPromo_anigif

ข้างล่างนี้ คือ ใบแสดงตัวอย่างค่าใช้จ่าย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 เดือน (ประเภทวีซ่านักเรียน F-1)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบ General English คือ เรียน 20 บทเรียน/สัปดาห์
อัตราค่าเล่าเรียน 3 เดือน (12 สัปดาห์)
*อัตราปกติ USD$ 3,540 (USD$295/week)**คิดเป็นเงินไทย 123,900 บาท
จำนวน: 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลาแบบปกติ

ราคา Promotion 2016:
ค่าลงทะเบียน $150
ค่าเล่าเรียนหลังลด $100/week = USD$2,340***ประหยัดถึง USD$1,200.-(*42,000 บาท)
ค่าส่งเอกสาร $75
รวม $2,565 *คิดเป็นเงินไทย 89,775 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,760 บาท
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 7,400 บาท
รวม 13,160 บาท (B)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
EDCOUNSELOR โทร. 095-263-6541, 095-263-6542 ไลน์. edcounselor และ edcounselorcoth

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 35 บาท เมื่อวันที่ 6/JULY/2016
– โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามโปรโมชั่นปัจจุบันกับ EDCOUNSELOR ณ ช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– EDCOUNSELOR มีค่าดำเนินการ***กรณีสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นกว่า 12 สัปดาห์
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EDCOUNSELOR ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนมีญาติและต้องการพักกับญาติสามารถทำได้ (*ดังนั้น ไม่ต้องชำระค่าบริการรับสนามบิน ค่าบริการจัดหาที่พักและค่าที่พัก HOMESTAY ที่ระบุด้านบน)
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EDCOUNSELOR ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EDCOUNSELOR แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด