เรียนภาษา 10 สัปดาห์ 20 ช.ม./สัปดาห์ #NEW YORK สถาบัน LSI โปรโมชั่นค่าเรียนลด 20%

สถาบัน: LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL (LSI)
เมือง: NEW YORK รัฐ: NY ประเทศ USA
เว็บไซต์ www.lsi.edu

ลิงค์ตรงไปที่ LSI New York

ที่ตั้ง:
LSI New York
40 Rector Street, 10th Floor, Suite 1000
New York
NY 10006
Telephone: +1 212 965-9940
Fax Number: +1 212 965-1268
Email: info-ny@lsi.edu

PROMOTION 2016 for Thailand : 20% Discount on Tuition Fee

*อัตรานี้เป็นอัตราค่าเล่าเรียนปกติที่หักส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% แล้ว
**โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
***สามารถเริ่มเรียนเมื่อใดก็ได้ภายในปี 2016 – 2017
****กรุณาสอบถามโปรโมชั่นปัจจุบันกับ EDCOUNSELOR ณ ช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง

อัตราค่าเล่าเรียน 10 สัปดาห์ + ที่พักแบบ HOMESTAY 10 สัปดาห์ รวมค่าอาหาร (2 มื้อ/วัน)
ประเภทวีซ่า: นักเรียน F-1
หลักสูตร: General English แบบ Standard
จำนวน: 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (20 บทเรียน/สัปดาห์)
อายุ: 16+
จำนวนนักเรียน: สูงสุด 15 คน
ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนวันละ 4 ชั่วโมง
เวลา: 09.00 – 14.00 น.

ค่าลงทะเบียน $150
ค่าเล่าเรียนอัตราปกติ $3,400 ($340/week)
*หักส่วนลด $680 (23,800 บาท) คงเหลือค่าเล่าเรียน = $ 2,720
ค่าส่งเอกสาร $65
ค่าบริการจัดหาที่พัก $90
ค่าบริการรับสนามบิน $110
ค่าอาหารและที่พัก HOMESTAY $4,300 ($430/week – Single Room/ ZONE 1)
รวม $7,435 = คิดเป็นเงินไทย 260,225 บาท (A)

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,600 บาท
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 7,200 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-NEW YORK-BKK) 48,000 บาท
*ราคาเปลี่ยนแปลงตามสายการบินและช่วงเวลาที่เดินทาง
รวม = 60,800 บาท (B)

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 35 บาท เมื่อวันที่ 14/SEP/2016
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– EDCOUNSELOR มีค่าดำเนินการ***กรณีสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นกว่า 20 สัปดาห์
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EDCOUNSELOR ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนมีญาติและต้องการพักกับญาติสามารถทำได้ (*ดังนั้น ไม่ต้องชำระค่าบริการรับสนามบิน ค่าบริการจัดหาที่พักและค่าที่พัก HOMESTAY ที่ระบุด้านบน)
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EDCOUNSELOR ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EDCOUNSELOR แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด