โปรโมชั่นพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ ประเทศแคนาดา ILSC Vancouver

โปรโมชั่น 2016 ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอัตราพิเศษหมดเขตรับใบสมัคร 30 กันยายน 2559

Learn English in Canada – Study at ILSC Vancouver
สถาบัน: ILSC – CANADA
เมือง: Vancouver
เว็บไซต์ www.ilsc.com

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive คือ เรียน 24 บทเรียน/สัปดาห์
จำนวน: 24 ชั่วโมง/สัปดาห์
*เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลาแบบปกติ
อัตราค่าเล่าเรียน 8 เดือน (32 สัปดาห์)
*อัตราปกติ USD$ 9,760 (CAD$ 305/week)
***คิดเป็นเงินไทย 263,520 บาท

ราคา Promotion 2016:
ค่าเล่าเรียนอัตราโปรโมชั่น CAD$ 7,520 (CAD$ 235/week)
***คิดเป็นเงินไทย 203,040 บาท (ประหยัดถึง 60,480 บาท)

ข้างล่างนี้ คือ ใบแสดงตัวอย่างค่าใช้จ่าย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 8 เดือน (32 สัปดาห์) แบบหักส่วนลดโปรโมชั่นแล้ว

ค่าลงทะเบียน = CAD$ 0 (*กรณีสมัครเรียนต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ILSC มีค่าใบสมัคร CAD$ 150)
ค่าเล่าเรียน = CAD$ 7,520
รวม = CAD$ 7,520 บาท***คิดเป็นเงินไทย 203,040 บาท (A)

ค่าบริการจัดหาที่พัก = $220
ค่าบริการรับสนามบิน = $100
ค่าที่พักแบบ Homestay ระยะเวลา 4 สัปดาห์ = CAD$ 840
(Homestay รวมอาหาร 2 มื้อ/วัน ค่า Homestay แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้)
รวม = CAD$ 1,160***คิดเป็นเงินไทย 31,320 บาท (B)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
EDCOUNSELOR โทร. 095-263-6541, 095-263-6542 ไลน์. edcounselor และ edcounselorcoth

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 27 บาท เมื่อวันที่ 3/JULY/2016
– ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนของสถานทูตแคนาดา 4,000 บาท กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายตามจริง
– โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามโปรโมชั่นปัจจุบันกับ EDCOUNSELOR ณ ช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– EDCOUNSELOR มีค่าดำเนินการ***กรณีสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นกว่า 12 สัปดาห์
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EDCOUNSELOR ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนมีญาติและต้องการพักกับญาติสามารถทำได้ (*ดังนั้น ไม่ต้องชำระค่าบริการรับสนามบิน ค่าบริการจัดหาที่พักและค่าที่พัก HOMESTAY ที่ระบุด้านบน)
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EDCOUNSELOR ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด