โปรโมชั่น 2015 เรียนภาษา 5 เดือน INTRAX San Francisco ค่าเล่าเรียนลด 25%

Intrax San Francisco
+1 415 835 9766 IntraxSanFrancisco@intrax.edu
101 Spear Street, Suite 400 (4th Floor)
Rincon Center, San Francisco, California 94105
United States

SPECIAL 25% TUITION DISCOUNT FOR THAILAND!
25% off tuition + $150 application rebate with Intrax’s application!
Valid for new enrollments received between May 1, 2015 – Sept 1, 2015

ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่าย 5 เดือน (20 สัปดาห์) สำหรับนักเรียนไทย
หลักสูตร Standard English (General English, Business English, & TOEFL) 20 Hours/week
ค่าเล่าเรียน 13-24 weeks อัตราปกติ USD$ 305/week
ค่าเล่าเรียน 13-24 weeks ลด 25% เหลือเพียง USD$ 228.75/week
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00am – 2:00pm
วันเปิดเรียน : ทุกเดือน

ค่าลงทะเบียน USD$ 150 (*นักเรียนจะได้รับค่าลงทะเบียนคืนเมื่อเข้าเรียน@INTRAX San Francisco)
ค่าเล่าเรียน 20 สัปดาห์ USD$ 4,575
ค่าส่งเอกสาร USD$ 75
รวม (A) USD$ 4,800
คิดเป็นเงินไทย = 163,200 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,440 บาท
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 6,800 บาท
ค่าดำเนินการของ EdCounselor 0 บาท
รวม (B) = 12,240 บาท

ค่าบริการจัดหาที่พัก USD$ 100
ค่าบริการรับสนามบิน USD$ 130
ค่าที่พัก Homestay 4 สัปดาห์ อาหารวันละ 2 มื้อ (อายุ 18+) USD$ 1,204
รวม (C) = USD$ 1,434
คิดเป็นเงินไทย = 48,756 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษา :
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของ EdCounselor
Tel : 062-186-8959, 098-202-9856
Line Id: EdCounselor
Email: info@edcounselor.co.th

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 34 บาท เมื่อวันที่ 24/07/2015
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EdCounselor ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนต้องการบริการรับสนามบิน และบริการจัดหาที่พัก กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EdCounselor
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EdCounselor ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EdCounselor แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด