การทำใบขับขี่สากล

Applying for an International Driving’s License

การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ ( ใบขับขี่สากล )

หลักฐานประกอบคำขอ

1) สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข ( พร้อมฉบับจริง )

2) สำเนาประจำตัวประชาชน ( พร้อมฉบับจริง )

3) สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ ( พร้อมฉบับจริง )
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ ***( พร้อมฉบับจริง )***

4) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5) สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

6) ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2) ชำระค่าธรรมเนียม / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1) ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ

ส่วนกลางติดต่อได้……ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ …….สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584