เรียนภาษา 6 เดือน University of Southern California – USC International Academy, Los Angeles

USC International Academy
University of Southern California
Davidson Conference Center (DCC)
3415 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90089-0871

ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่าย 6 เดือน (24 สัปดาห์) สำหรับนักเรียนไทย
หลักสูตร Academic Intensive English Program (AIEP)
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00am – 2:00pm
วันเปิดเรียน & ค่าเล่าเรียน :

2016
Spring A 2016 (January 7, 2016 – February 26, 2016) $2850 USD
Spring B 2016 (March 3, 2016 – April 22, 2016) $2850 USD
Summer A 2016 (May 2, 2016 – June 17, 2016) $2850 USD
Summer B 2016 (June 30, 2016 – August 12, 2016) $2850 USD
Fall A 2016 (September 1, 2016 – October 21, 2016) $2850 USD
Fall B 2016 (October 27, 2016 – December 16, 2016) $2850 USD

ค่าลงทะเบียน USD$ 175
ค่าเล่าเรียน 24 สัปดาห์ USD$ 8,550
รวม (A) USD$ 8,725
คิดเป็นเงินไทย = 299,425 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,760 บาท* April 2016
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 7,000 บาท
ค่าดำเนินการของ EdCounselor *,*** บาท
รวม (B) = 12,760 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษา :
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของ EdCounselor
Tel : 095-263-6541 และ 095-263-6542
Line Id: EdCounselor และ edcounselorcoth
Email: info@edcounselor.co.th

หมายเหตุ: อาจมีค่าดำเนินการ กรุณาสอบถามกับ EdCounselor เนื่องจากอยู่ในช่วงการขอเป็นตัวแทนกับ *USC International Academy
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 35 บาท เมื่อวันที่ 09/04/2016
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EdCounselor ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนต้องการบริการรับสนามบิน และบริการจัดหาที่พัก กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EdCounselor
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EdCounselor ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EdCounselor แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด