2018 เรียนภาษา 6 เดือน ค่าใช้จ่าย LADO International Institute – Arlington, Virginia

LADO INTERNATIONAL INSTITUTE : ARLINGTON, VA

History

LADO International College สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ก่อตั้งมากว่า 35 ปี โดยนักภาษาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก Dr. Robert Lado ด้วยประสบการณ์การสอนที่ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มีนักเรียนต่างชาติกว่า 3,000 คน ที่ได้เรียนจบไปจากสถาบัน ทำให้สถาบัน LADO มีความชำนาญในหลักสูตรที่สอนนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม กับนักเรียนต่างชาติ ด้วยการนำทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ และการออกเสียง มาผสมผสานกัน รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน LADO ได้ถูกตรวจสอบ โดยคณะกรรมการรับรองของสภารับรองสำหรับการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะระดับชาติที่ได้รับการยอมรับโดย สำนักการศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Location

Arlington VA Center
1550 Wilson Blvd. Garden Level
Arlington, VA 22209
Phone: (703) 524-1100

ปี 2018
ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่าย 6 เดือน (24 สัปดาห์)
หลักสูตร Morning Intensive English 18 Hours/week ค่าเล่าเรียน USD$ 765/ 4 weeks
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00am – 1:55pm วันเปิดเรียน : ทุกเดือน

วันเปิดเรียน 2018:
Jan 02 – Jan 26 (4 สัปดาห์)
Jan 31 – Feb 23 (4 สัปดาห์)
Feb 28 – Mar 22 (4 สัปดาห์)
Mar 27 – Apr 19 (4 สัปดาห์)
Apr 24 – May 16 (4 สัปดาห์)
May 21 – Jun 13 (4 สัปดาห์)
Jun 18 – Jul 11 (4 สัปดาห์)
Jul 16 – Aug 07 (4 สัปดาห์)
Aug 09 – Aug 31 (4 สัปดาห์)
Sep 06 – Sep 28 (4 สัปดาห์)

ค่าลงทะเบียน USD$ 75
ค่าเล่าเรียน 24 สัปดาห์ USD$ 4,590
ค่าส่งเอกสาร USD$ 100
รวม (A) USD$ 4,765
คิดเป็นเงินไทย = 157,245 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,600 บาท
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 7,200 บาท
ค่าดำเนินการของ EdCounselor 0 บาท
รวม (B) = 12,800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษา :
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของ EDCOUNSELOR
Tel (1) : 095-263-6541
Tel (2) : 095-263-6542
LINE ID (1): edcounselor
LINE ID (2): edcounselorcoth

ติดตามข่าวสารของ EDCOUNSELOR ผ่านทาง Facebook Fanpages:
Edcounselor
แนะแนวเรียนต่ออเมริกา รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
โปรโมชั่น เรียนภาษา อเมริกา ราคาไม่แพง สถาบันดี วีซ่าผ่านชัวร์
STUDY USA TODAY


2018 edcounselor artwork 1000px

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 33 บาท เมื่อวันที่ 26/November/2017
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EdCounselor ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนต้องการบริการรับสนามบิน และบริการจัดหาที่พัก กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EdCounselor
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EdCounselor ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EdCounselor แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด