การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ NEW ZEALAND

หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย

คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับ และดำเนินการพิจารณาใบสมัครของคุณได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครของคุณอาจล่าช้าได้หากคุณไม่ยื่นเอกสารดังที่ระบุ

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้จากเว็ปไซต์ของเราที่ www.immigration.govt.nz

ในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวคุณต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย
2. ค่าสมัครวีซ่า
3. รูปถ่ายล่าสุด 2 ใบ
4. หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนา
5. หลักฐานการเงิน
6. แบบฟอร์ม Sponsorship form ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน
7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (หากเกี่ยวข้อง)
8. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม (หากเกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณหากขาดเอกสารรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุข้างต้น

เอกสารสนับสนุนที่ต้องการมีดังต่อไปนี้
• ใบลางาน
• หลักฐานเกี่ยวกับสถานะด้านต่างๆโดยรวมของคุณ
• หลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้สนับสนุน
• หลักฐานการเดินทางในอดีต
• รายละเอียดการเดินทาง
• หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครอง

หากคุณสมัครวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อธุรกิจ
คุณควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
• จดหมายจากนายจ้าง
• จดหมายเชิญจากบริษัทในนิวซีแลนด์
• หลักฐานการติดต่อกับบริษัทในนิวซีแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
• หลักฐานอื่น ๆ ที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ

เพื่อเข้าร่วมประชุม
คุณควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
• จดหมายจากนายจ้าง
• จดหมายจากผู้จัดงานประชุมในนิวซีแลนด์
• หลักฐานอื่น ๆที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ

1. ใบสมัคร
ใบสมัครท่องเที่ยวมีสองประเภท

หากคุณตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ไม่เกิน 6 เดือนไม่ว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินส่วนตัวเองกรณีเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือ นายจ้างของคุณดูแลค่าใช้จ่ายให้กรณีเดินทางเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีใบสมัครแบบสั้นเรียกว่าTourist/Business Visitor Visa Application (INZ1189)

หากคุณสมัครวีซ่าท่องเที่ยวโดยสถานการณ์อื่นๆ กรุณาใช้แบบฟอร์มท่องเที่ยว (INZ 1017)
กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ ตอบทุกคำถามในแบบฟอร์ม คุณสามารถแยกกระดาษตอบคำถามต่างหากได้หากจำเป็น สำหรับคู่สมรสและบุตรที่อายุ 19 ปีหรือต่ำกว่าสามารถรวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันได้

2. ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)
ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาทหรือเป็นดอลล่าร์สหรัฐ
กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินงานของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ (VAC) ได้จากเว็ปไซต์ของTTS ที www.ttsnzvisa.com

3. รูปถ่าย
รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูปสำหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ คุณสามารถยื่นสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางได้แต่คุณจำเป็นต้องยื่นหนังสือเดินทางตัวจริงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนออกวีซ่า

5. หลักฐานการสนับสนุนขณะท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์
หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงินของตนเองต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน หลักฐานอาจอยู่ในรูปของประวัติธนาคาร, ตั๋วเดินทาง หรือ บัญชีบัตรเครดิต
หรือ
แบบฟอร์มสนับสนุนสำหรับนักท่องเที่ยว (INZ 1025) ที่กรอกโดยชาวนิวซีแลนด์ พร้อมแนบหลักฐานแสดงความสามารถของผู้สนับสนุนในการดูแลคุณขณะที่คุณอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง 2552 (Immigration Act 2009) ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านที่พัก, การดำเนินชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับถิ่นที่อยู่ รวมทั้งหนี้สินที่คุณอาจก่อต่อรัฐฯ ทั้งนี้การสนับสนุนไม่สามารถเพิกถอนได้หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สนับสนุนจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้จนกว่าจะจ่ายคืนเต็มจำนวน

6. แบบฟอร์มสนับสนุน ( Sponsorship form)
หากคุณได้รับการสนับสนุนโดยชาวนิวซีแลนด์ คุณต้องยื่นแบบฟอร์มสนับสนุน ( Sponsorship form INZ 1025) ที่ลงนามและรับรองโดยผู้สนับสนุนชาวนิวซีแลนด์

7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้
• แบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หรือ
• หากคุณสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราวและตั้งใจจะอยู่ในนิวซีแลนด์มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน กรุณายื่นแบบฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ 1096) หรือ
• หากคุณเป็นคู่สมรสหรือบุตรของชาวนิวซีแลนด์ กรุณายื่นแบบฟอร์มสุขภาพLimited Medical Certificate (INZ 1201) เท่านั้น

หมายเหตุ
สามารถหารายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯจากเว็ปไซต์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/

ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

8. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม
• ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี
หมายเหตุ
1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
2. สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

9. ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม
หากคุณเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อเข้าร่วมงานประชุม กรุณายื่นหลักฐานเกี่ยวกับผู้ติดต่อทางธุรกิจในนิวซีแลนด์ อาทิ จดหมายเชิญ หรือ การติดต่อกับคู่ค้าในนิวซีแลนด์
เพื่อช่วยในการพิจารณาวีซ่า กรุณายื่นข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวชั่วคราวของประเทศนิวซีแลนด์ และ แสดงสิ่งที่จะดึงดูดคุณให้กลับมายังประเทศบ้านเกิดหลังจากการท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์
• จดหมายลางานจากนายจ้างหรือโรงเรียน จดหมายจากนายจ้างควรระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส), ระยะเวลาการทำงาน และตำแหน่ง รวมทั้งจดหมายต้องมีหัวจดหมาย ตราประทับบริษัท และรายมือชื่อของหัวหน้าบริษัทหรือผู้รับผิดชอบในแผนกทรัพยากรบุคคล หากคุณประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณายื่นใบจดทะเบียนบริษัทเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ รวมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัทด้วย
• หลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา อาทิ สำเนาวีซ่าบนหนังสือเดินทาง
• หลักฐานการเดินทางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน / กำหนดการเดินทาง / ตั๋วต่างๆ (หากมี)
• เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

10. การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

11. ระยะเวลาพิจารณา
กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของTTS หรือที่ https://www.ttsnzvisa.com
เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

12. การลงตราวีซ่ากรณีที่คุณไม่ได้พำนักในกรุงเทพฯ
มีทางเลือกอยู่ 2 ทาง
• เดินทางมากรุงเทพฯเพื่อรับประทับตราวีซ่าท่องเที่ยวบนหนังสือเดินทางหลังจากคุณได้รับการยืนยันจากทางสำนักงานฯว่าใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณา หากคุณเลือกวิธีนี้ คุณสามารถยื่นสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาแล้วมาพร้อมกับใบสมัครได้ ทั้งนี้กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 2 วันทำการในการประทับวีซ่า
หรือ
• ยื่นหนังสือเดินทางตัวจริงมาพร้อมกับใบสมัคร พร้อมค่าส่งไปรษณีย์ในการส่งคืนหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ค่าส่งไปรษณีย์ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนัก