การขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ NEW ZEALAND

หลักฐานการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่านักเรียนกับศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์ โดยเจ้าหน้าที่อาจขอให้คุณยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
สำคัญ
คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับและดำเนินการพิจารณาใบสมัครของคุณได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครของคุณอาจล่าช้าได้หากคุณไม่ยื่นเอกสารดังที่ระบุ

ในการสมัครวีซ่านักเรียนคุณต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย
2. ค่าสมัครวีซ่านักเรียน
3. หนังสือเดินทาง
4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา
5. สิทธิการทำงานเต็มเวลา
6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
7. หลักฐานการเงิน/ เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
8. ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด

ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณหากขาดเอกสารรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุข้างต้น

เอกสารสนับสนุนที่ต้องการมีดังต่อไปนี้
9. หนังสืออนุญาตให้บุตรเดินทางได้จากบิดาและมารดา (หากเกี่ยวข้อง)
10. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
11. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
• ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสีที่เหมือนกันและ ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย

2. ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)
• ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาทหรือเป็นดอลล่าร์สหรัฐ
กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VACได้จากเว็ปไซต์ของTTS ที่ https://www.ttsnzvisa.com

3. หนังสือเดินทาง
• หนังสือเดินทาง หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์

4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา
• หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นหลักฐานว่าได้ผ่านเงื่อนไขเหล่านั้นแล้ว หรือยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ปราศจากเงื่อนไขมาประกอบ

5. สิทธิการทำงานเต็มเวลา
• นักเรียนที่มีสิทธิทำงานเต็มเวลาจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงช่วงระยะเวลาวันหยุดและจำนวนเครดิตของโปรแกรมที่เรียน (จากสถาบันการศึกษา) มาพร้อมกับใบสมัครวีซ่านักเรียนด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้อาจจะอยู่ในใบรับเข้าเรียน (Offer of Place/Confirmation of Enrolment) หรืออาจจะเป็นเอกสารแยกต่างหากก็ได้

6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
• หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์

7. สถานภาพทางการเงิน
• หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกปีละ $15,000 ซึ่งหลักฐานนี้ควรอยู่ในรูปของหนังสือรับรองการเงินตัวจริง หรือ สมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำตัวจริง
• ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
• หนังสือรับรองจากนายจ้างของผู้ปกครองหรือจากนายจ้างของผู้ที่รับผิดชอบสนับสนุนด้านการเงินของนักเรียน เอกสารดังกล่าวควรระบุรายได้ต่อปี(รวมโบนัส) ระยะเวลาการทำงาน และตำแหน่ง อีกทั้งต้องมีหัวจดหมายบริษัท ตราประทับบริษัท และลายมือชื่อของเจ้าของบริษัทหรือของผู้มีอำนาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบุคคล หากผู้สนับสนุนด้านการเงินของนักเรียนประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องยื่นใบ
จดทะเบียนบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของรวมถึงหนังสือรับรองการเงินของบริษัทด้วย

8. ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด
• หลักฐานประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงาน อาทิ ใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน และ ประวัติการทำงาน หรือ
• ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ

9. หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง
• เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร
10. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด
• นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ต้องกรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)เท่านั้น เวอร์ชั่นล่าสุดคือกรกฎาคม 2555 (version July 2012)
• นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์(Domestic fee students) หรือนักเรียนทุนNew Zealand Aid Programme-supported students หรือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

ทั้งนี้ทางเราอาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)

หมายเหตุ
สามารถหารายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯจากเว็ปไซต์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/

ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

11. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม
• ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี
หมายเหตุ
1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
2. สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

12. การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

13. ระยะเวลาพิจารณา
กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของTTS หรือที่ https://www.ttsnzvisa.com
เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/