เรียนภาษา 5 เดือน ค่าใช้จ่าย LADO International Institute – Washington, DC 2016

LADO INTERNATIONAL INSTITUTE : Washington, DC

History

LADO International College สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ก่อตั้งมากว่า 35 ปี โดยนักภาษาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก Dr. Robert Lado ด้วยประสบการณ์การสอนที่ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มีนักเรียนต่างชาติกว่า 3,000 คน ที่ได้เรียนจบไปจากสถาบัน ทำให้สถาบัน LADO มีความชำนาญในหลักสูตรที่สอนนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการปรับให้เหมาะสม กับนักเรียนต่างชาติ ด้วยการนำทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ และการออกเสียง มาผสมผสานกัน รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน LADO ได้ถูกตรวจสอบ โดยคณะกรรมการรับรองของสภารับรองสำหรับการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะระดับชาติที่ได้รับการยอมรับโดย สำนักการศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Location

WASHINGTON DC
401 9th Street, NW, Suite C100
Washington,DC 20004
Email: washingtondc@lado.edu
Phone: 202-223-0023

The following programs are offered at the Silver Spring, MD Campus: Morning Intensive, Evening Semi-Intensive, Saturday, Private Tutorials, Afternoon Workshops

2016
ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่าย 5 เดือน (20 สัปดาห์)สำหรับนักเรียนไทย
หลักสูตร Morning Intensive English 18 Hours/week ค่าเล่าเรียน USD$ 765/ 4 weeks
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00am – 1:55pm วันเปิดเรียน : ทุกเดือน

ค่าลงทะเบียน USD$ 75
ค่าเล่าเรียน 20 สัปดาห์ USD$ 3,825
ค่าส่งเอกสาร USD$ 85
รวม (A) USD$ 3,985
คิดเป็นเงินไทย = 139,475 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน F-1 (USD$ 160) 5,920 บาท
ค่าธรรมเนียม I-901 (USD$ 200) 7,400 บาท
ค่าดำเนินการของ EdCounselor 0 บาท
รวม (B) = 13,320 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการศึกษา :
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของ EdCounselor
Tel : 095-263-6541, 095-263-6542
Line Id: EdCounselor และ edcounselorcoth
Email: info@edcounselor.co.th


edcounselorcoth-contact-1280x495px

หมายเหตุ:
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวณเป็นเงินไทยจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 35 บาท เมื่อวันที่ 18/MAR/2016
– สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น
– อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ EdCounselor ก่อนยื่นใบสมัครเรียน
– กรณีนักเรียนต้องการบริการรับสนามบิน และบริการจัดหาที่พัก กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EdCounselor
– กรณีนักเรียนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน อาจมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส) แต่โดยปกติในเคสที่นักเรียนไม่มีประวัติถูกปฏิเสธวีซ่า ทาง EdCounselor ไม่มีค่าบริการในส่วนนี้

โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ค่าเล่าเรียนข้างบนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน EdCounselor แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี

Copyright © EDCOUNSELOR. All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด