เรียนภาษา 6 เดือน ค่าใช้จ่าย LSI เมือง New York

ตัวอย่างใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เรียนภาษา 6 เดือน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่านักเรียน F-1

ชื่อสถาบัน LSI New York
หลักสูตร Standard Intensive English จำนวนชั่วโมง 20 hours/week
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (24 สัปดาห์)
โปรโมชั่น ค่าเล่าเรียนลด 15% จากอัตราปกติ USD$ 295/week

NewYork_LSI Classroom

ค่าใบสมัคร USD$ 150.-
ค่าเล่าเรียนอัตราปกติ USD$ 295 x 24 weeks = USD$ 7,080.-
#ลบด้วยส่วนลด 15% โปรโมชั่น (USD$1,062) = USD$ 6,018.-
ค่าส่ง I-20 (Courier Fee) = USD$ 65.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น USD$ 6,233.- คิดเป็นนเงินไทย 199,456 บาท

นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมในส่วนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา คือ
ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 5,280 บาท และค่าค่าธรรมเนียม Sevis Fee (I-901) อีกประมาณ 6,600 บาท (USD$200.-)
***บริการยื่นวีซ่าฟรีสำหรับนักเรียนที่ยื่นใบสมัครเรียนผ่านทางเรา มั่นใจ 100% วีซ่าของคุณจะผ่านชัวร์ ด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพของทีมงาน THE EDUCATIONAL COUNSELOR และที่สำคัญเราจะดำเนินการสมัครเรียนให้เฉพาะนักเรียนที่ทางเราพิจารณาแล้วว่า วีซ่าของคุณผ่านแน่นอน***

กรณีต้องการให้ทางสถาบัน LSI จัดหาที่พักและรับสนามบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ คือ
ค่าจัดหาที่พัก USD$ 90.-
ค่าที่พักแบบ 4 สัปดาห์ แบบ Homestay รวมอาหาร 2 มื้อ/ วัน Outside Mahattan Zone 1 USD$ 1,720.-
ค่าบริกาารับสนามบิน USD$ 160.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบแสดงราคาค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 6 เดือน หรือ มากกว่า 6 เดือน:
edcounselor-contact-us
THE EDUCATIONAL COUNSELOR
TEL 098.202.0956
LINE: HOLYCLOVERS
EMAIL: holyclovers@gmail.com

หมายเหตุ : *อัตราค่าใช้จ่ายข้างบนคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1USD$ = 32 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายจริงจะคิด ณ วันจ่ายเงินจริงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น *อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามอัตราที่แน่นอนกับเจ้าหน้าที่ของ THE EDUCATIONAL COUNSELOR ก่อนยื่นใบสมัครเรียน *โปรดทราบนักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน F-1 จะต้องลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป *ตารางข้างบนนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษปานกลาง กรณีนักเรียนมีพื้นภาษาค่อนข้างอ่อน THE EDUCATIONAL COUNSELOR แนะนำว่า ควรลงเรียนไม่ต่ำกว่า 9 เดือน – 1 ปี